+ Sản xuất tôm đông lạnh: 9.402 tấn, bằng 85,9% so cùng kỳ năm 2022.

+ Sản xuất nông sản đông lạnh: 968 tấn, bằng 76,4% so cùng kỳ.
+ Doanh số tiêu thụ chung: 86,7 triệu USD, bằng 80% so cùng kỳ.
Nếu ở 5 tháng đầu năm, doanh số tiêu thụ chỉ đạt 70% so cùng kỳ, do tháng 6 việc tiêu thụ tăng mạnh, cải thiện lên mức 80% so cùng kỳ ở 6 tháng. Đây là điểm sáng của tháng 6, và cũng là khởi đầu giai đoạn tăng tốc về sau.
+ Nuôi tôm: Đang thả nuôi khu mới (Vinafarm). Dự kiến sẽ thả nuôi hoàn tất trong tháng 7 cho cả khu mới lẫn vụ 2 cho khu cũ (Tanafarm). Việc thả nuôi khu mới có chậm so kế hoạch do thiếu nguồn tôm giống sạch bệnh.

CHIA SẺ

- Quan tâm chăm lo khách hàng, người lao động.

- Chia sẻ đồng nghiệp, cộng đồng.