01A. THONG BAO MOI HOP

   

 
Quý Cổ đông vui lòng tải các tài liệu Đại hội tại đây:
 
 1. Thư mời họp  Download
 2. Giấy ủy quyền tham dự  Download
 3. Qui chế Đại hội  Download
 4. Chương trình Đại hội  Download
 5. Tờ trình điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch 2023  Download
 6. Báo cáo TGĐ  Download
 7. Tờ trình phân phối lợi nhuận 2023  Download
 8. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán 2024  Download

 9. Tờ trình sửa đổi bổ sung qui chế nội bộ về quản trị

và qui chế hoạt động của HĐQT

 Download
 10. Báo cáo của BKS  Download
 11. Báo cáo của HĐQT  Download
 12. Báo cáo đánh giá của thành viên HĐQT độc lập  Download
 13. Tờ trình phương án chi cổ tức 2023, và các chỉ tiêu kế hoạch 2024  Download
 14. Báo cáo Tài chính riêng 2023 đã kiểm toán
 Download

 15. Báo cáo Tài chính hợp nhất 2023 đã kiểm toán

 Download
 16. Thể lệ biểu quyết
 Download
 17. Phiếu biểu quyết về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch 2023
 Download
 18. Phiếu biểu quyết
 Download
 19. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024
 Download
 
 
 
 
 
 

 

CHIA SẺ

- Quan tâm chăm lo khách hàng, người lao động.

- Chia sẻ đồng nghiệp, cộng đồng.