Tin vắn về hoạt động tháng 03/2023:

+ Sản xuất tôm thành phẩm 1.147 tấn. Cùng kỳ năm trước 1.960 tấn.
+ Sản xuất nông sản thành phẩm 236 tấn. Cùng kỳ năm trước 270 tấn.
+ Sản lượng tiêu thụ tôm thành phẩm 1.193 tấn. Cùng kỳ năm trước 1.499 tấn.
+ Sản lượng tiêu thụ nông sản thành phẩm 138 tấn. Cùng kỳ năm trước 152 tấn.
+ Doanh số chung: 14,6 triệu USD. Cùng kỳ năm trước là 18,5 triệu USD.
+ Tình hình nuôi tôm: khu nuôi 320 hecta đã thả nuôi hoàn tất, khu mới hơn 200 hecta đang tiến trình làm ao. Dự kiến trong tháng 5 có thể thu hoạch tôm ở khu nuôi cũ và bắt đầu thả nuôi khu mới.

CHIA SẺ

- Quan tâm chăm lo khách hàng, người lao động.

- Chia sẻ đồng nghiệp, cộng đồng.