THÔNG TIN CƠ BẢN HOẠT ĐỘNG THÁNG 12/2022 (HỢP NHẤT)

+ Sản xuất tôm thành phẩm 1.249 tấn. Lũy kế cả năm bằng 90% so cùng kỳ năm trước. Sản lượng chế biến giảm, chủ yếu ở quý 4 nguyên liệu ít vì nuôi tôm bị dịch bệnh, thiệt hại không nhỏ.
+ Sản xuất nông sản thành phẩm 140 tấn. Lũy kế cả năm bằng 178% so cùng kỳ năm trước.
+ Tiêu thụ tôm thành phẩm 925 tấn. Lũy kế cả năm bằng 101 % so cùng kỳ năm trước.
+ Tiêu thụ nông sản thành phẩm 43 tấn. Lũy kế cả năm bằng 113% so cùng kỳ năm trước.

+ Doanh số chung đạt 11,1 triệu USD. Lũy kế cả năm đạt 226 triệu USD, bằng 109,4 % so cùng kỳ năm trước.
Doanh số tăng gần 10% và lợi nhuận khả năng đạt trên 340 tỷ đồng (kế hoạch 320 tỷ đồng) sau hợp nhất là điểm sáng thành quả hoạt động năm 2022.

+ Nuôi tôm: đang trong quá trình cải tạo ao nuôi cho toàn bộ diện tích trang trại nuôi tôm của FMC.

CHIA SẺ

- Quan tâm chăm lo khách hàng, người lao động.

- Chia sẻ đồng nghiệp, cộng đồng.