TIN VẮN: HOẠT ĐỘNG 7 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

 

Tháng 7/2022 hoạt động Sao Ta có giảm sút so cùng kỳ năm trước. Theo ý kiến một số cổ đông, FMC thông tin mang tính chất cập nhật tiến độ so cùng kỳ để có cái nhìn tổng quát hơn.

Kết quả hoạt động 7 tháng đầu năm 2022 như sau:


     + Thành phẩm tôm chế biến: 12.889 tấn, bằng 105,7% so cùng kỳ năm 2021.
     + Thành phẩm tôm tiêu thụ: 11.259 tấn, bằng 104% so cùng kỳ năm 2021.
     + Thành phẩm nông sản chế biến: 1.389 tấn, bằng 208% so cùng kỳ năm 2021.
     + Thành phẩm nông sản tiêu thụ: 1.082 tấn, bằng 113,9% so cùng kỳ năm 2021.
     + Doanh số tiêu thụ chung: 139,9 triệu USD, bằng 115% so cùng kỳ năm 2021.
     + Nuôi tôm: Đang tiến trình thả nuôi vụ 2. Khu cũ vừa kết thúc, khu mới hoàn tất trước 15/8/2022.

Nhận xét và phương hướng:
     + Hiệu quả hoạt động duy trì mức tốt.
     + Doanh số tăng 15% so cùng kỳ nhưng khả năng cả năm mức tăng sẽ cao hơn, do nguồn hàng hóa chuẩn bị cho cung ứng các tháng tới khá nhiều.
     + Hoạt động chế biến sẽ không tăng mạnh do nguồn nguyên liệu không như mong muốn.
     + Tiến trình này FMC sẽ tự tin hoàn thành vượt kế hoạch năm 2022 hai chỉ tiêu chủ yếu là doanh số và lợi nhuận.

CHIA SẺ

- Quan tâm chăm lo khách hàng, người lao động.

- Chia sẻ đồng nghiệp, cộng đồng.