SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG THÁNG 3/2022
- Thành phẩm tôm: 1960 tấn. Cùng kỳ năm trước 1.489 tấn.
- Thành phẩm nông sản 270 tấn. Cùng kỳ năm trước 118 tấn.
- Doanh số chung: 18,5 triệu USD. Cùng kỳ năm trước 17,5 triệu USD. Tháng này có khách hàng yêu cầu chuyển giao hàng qua tháng sau nên doanh số tăng không cao.
- Tôm nuôi: Phát triển ổn định, nhìn chung là khá tốt cho toàn trại.

CHIA SẺ

- Quan tâm chăm lo khách hàng, người lao động.

- Chia sẻ đồng nghiệp, cộng đồng.