01A. THONG BAO MOI HOP

 

 
Quý Cổ đông vui lòng tải các tài liệu Đại hội tại đây:
 
 1. Thư mời họp  Download
 2. Giấy ủy quyền tham dự  Download
 3. Qui chế Đại hội  Download
 4. Chương trình Đại hội  Download
 5. Báo cáo TGĐ  Download
 6. Báo cáo Tài chính riêng 2021 đã kiểm toán  Download
 7. Báo cáo Tài chính hợp nhất 2021 đã kiểm toán  Download
 8. Tờ trình phân phối lợi nhuận 2021  Download
 9. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán 2022   Download
 10. Báo cáo của BKS  Download
 11. Báo cáo của HĐQT  Download
 12. Tờ trình phương án chi cổ tức 2021, và các chỉ tiêu kế hoạch 2022  Download
 13. Tờ trình về việc thay đổi số lượng thành viên HĐQT, bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS  Download
 14. Thể lệ biểu quyết  Download
 15. Thể lệ bầu cử  Download
 16. Phiếu biểu quyết  Download
 17. Phiếu bầu cử HĐQT  Download
 18. Phiếu bầu cử BKS
 Download
 19. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022
 Download
 
 
 
 
 
 

 

CHIA SẺ

- Quan tâm chăm lo khách hàng, người lao động.

- Chia sẻ đồng nghiệp, cộng đồng.