Đại Hội đồng cổ đông

 

Ban Kiểm Soát

   
                   
                           
             

Hội đồng quản trị

         
                       
                           
         

Ban Tổng Giám đốc

         
                   
                         
       

Xưởng Cơ Điện

         
                   
                         
         

Phòng Nội vụ

         
                   
                         
         

Phòng Kinh doanh

         
                   
                         
         

Phòng Tài chính

         
                   
                         
         

Phòng Giao nhận hàng

         
                   
                         
         

Phòng QLCL

         
                   
                           
         

Xưởng chế biến DL 132

         
                   
                         
         

Nhà máy Thủy sản Sao Ta

STST DL 199

         
                   
                     
         

Nhà máy Thực Phẩm An San

         
                   
                         
         

Nhà máy Thủy sản Tin An

         
                   
                         
         

Trại nuôi tôm Tân Nam