Nhân sự và năng lực chế biến

 

1. Nhân sự :
- Tổng lao động đến 01/01/2021 là 3.286 người. Trong đó:
- Trên đại học:                         6
- Đại học, cao đẳng:              314
- Trung học chuyên nghiệp:    143
- Công nhân:                      2.823


2 . Năng lực chế biến:
* Hiện nay Xưởng FM có 6 phân xưởng chế biến gồm :
- Xưởng 1 : chế biến hàng block
- Xưởng 2,3 : chế biến hàng tôm duỗi
- Xưởng 4 : chế biến hàng IQF
- Xưởng 5 : chế biến hàng chiên
- Xưởng 6 : chế biến hàng tẩm bột
Công suất chế biến chung đã đạt: 50 tấn thành phẩm/ngày
* Nhà máy thủy sản Sao Ta (STSF): Chế biến hàng IQF công suất 15 tấn/ngày.
* Nhà máy thực phẩm An San : Chế biến nông sản công suất 10 tấn thành phẩm/ngày.
* Nhà máy thủy sản Tin An: Chế biến tôm bao bột, công suất 10 tấn/ngày.