NOBASHI
NOBASHI VANNAMEI
RAW
HO CENTRAL PEELED BT
COOKED
COOKED PDTO VANNAMEI
PRE-FRIED SHRIMP
FRITTER VANNAMEI
VEGETABLES
GINGER
VEGETABLES
BÍ NHẬT
NOBASHI
NOBASHI VANNAMEI

TIN VẮN NỘI BỘ: FMC KẾT THÚC ĐỢT TÌM HIỂU KIẾN THỨC QUẢN TRỊ

 

Hoc-30092019TIN VẮN NỘI BỘ
FMC KẾT THÚC ĐỢT TÌM HIỂU KIẾN THỨC QUẢN TRỊ


Đợt tìm hiểu kéo dài 5 tháng với 8 chuyên đề cần tìm hiểu như Sứ mệnh/ Tầm nhìn DN/ Văn hóa DN/ Đạo đức kinh doanh/ Trách nhiệm xã hội (CSR)/ Xây dựng thương hiệu/ Chiến lược kinh doanh/ Các công cụ phân tích tìm cơ hội kinh doanh và xây dựng chiến lược như Môi trường kinh doanh, Ma trận SWOT. Và bài khẳng định trách nhiệm, chức năng, kỹ năng, đức tính nhà quản trị các cấp.
Sau tổng kết, đã trao quà các thành viên trong FMC đạt kết quả cao trong đợt học hỏi.

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

7