NOBASHI
NOBASHI VANNAMEI
RAW
HO CENTRAL PEELED BT
COOKED
COOKED PDTO VANNAMEI
PRE-FRIED SHRIMP
FRITTER VANNAMEI
VEGETABLES
GINGER
VEGETABLES
BÍ NHẬT
NOBASHI
NOBASHI VANNAMEI

FMC: TIN VẮN HOẠT ĐỘNG 4 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

 

- Sản lượng tôm chế biến 4.123 tấn. Cùng kỳ 2018 là 4.737 tấn.
- Sản lượng tôm tiêu thụ: 4.025 tấn. Cùng kỳ 2018 là 4.034 tấn.
- Doanh số chung: 42,7 triệu USD. Cùng kỳ 2018 là 47,4 triệu USD.
- Nuôi tôm: Công ty đã thả giống xong trên toàn bộ ao nuôi. Phát triển tốt.
Việc tiêu thụ tôm có giảm so năm rồi nằm trong hoàn cảnh chung toàn ngành. Tuy nhiên, theo đơn hàng đã có, từ tháng 5 này việc tiêu thụ sẽ mạnh, bù đắp cho các tháng đầu năm.