NOBASHI
NOBASHI VANNAMEI
RAW
HO CENTRAL PEELED BT
COOKED
COOKED PDTO VANNAMEI
PRE-FRIED SHRIMP
FRITTER VANNAMEI
VEGETABLES
GINGER
VEGETABLES
BÍ NHẬT
NOBASHI
NOBASHI VANNAMEI

FMC: NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

 

Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta được tổ chức thành công vào ngày 05/4/2019.

Kính mời Quý cổ đông xem chi tiết tại đây:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019;

- Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2019;

- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên 2019.

Trân trọng thông báo.