NOBASHI
NOBASHI VANNAMEI
RAW
HO CENTRAL PEELED BT
COOKED
COOKED PDTO VANNAMEI
PRE-FRIED SHRIMP
FRITTER VANNAMEI
VEGETABLES
GINGER
VEGETABLES
BÍ NHẬT
NOBASHI
NOBASHI VANNAMEI

FMC:Thông báo mời họp và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

0.THONG BAO MOI HOP DH 2019 DANG WEB

 

 Quý Cổ đông vui lòng tải các tài liệu Đại hội tại đây:

 

1. Thư mời họp                                                                             xem tại đây
2. Giấy ủy quyền dự họp                                                                xem tại đây
3. Chương trình họp                                                                      xem tại đây
4. Quy chế Đại hội                                                                        xem tại đây
5. Báo cáo Ban Tổng giám đốc                                                       xem tại đây
6. Báo cáo hoạt động của HĐQT                                                     xem tại đây
7. Tờ trình mức thù lao HĐQT và BKS                                             xem tại đây
8. Báo cáo Tài chính kiểm toán Quý 4/2017                                     xem tại đây
9. Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2018                                       xem tại đây
10. Dự thảo phương án phân phối lợi nhuận                                    xem tại đây
11. Báo cáo của Ban Kiểm soát                                                      xem tại đây
12. Tờ trình về phát hành CP cho cổ đông hiện hữu                         xem tại đây
13. Tờ trình phát hành cổ phiếu ESOP                                            xem tại đây
14. Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán                                     xem tại đây
15. Thể lệ biểu quyết                                                                    xem tại đây
16. Phiếu biểu quyết các chỉ tiêu                                                    xem tại đây