NOBASHI
NOBASHI VANNAMEI
RAW
HO CENTRAL PEELED BT
COOKED
COOKED PDTO VANNAMEI
PRE-FRIED SHRIMP
FRITTER VANNAMEI
VEGETABLES
GINGER
VEGETABLES
BÍ NHẬT
NOBASHI
NOBASHI VANNAMEI

FMC: TIN VẮN HOẠT ĐỘNG THÁNG 4/2018

Tin vắn hoạt động tháng 4/2018 :

 - Chế biến: 1.105 tấn tôm thành phẩm. Cùng kỳ năm 2017 là 1.129 tấn.
 - Doanh số tiêu thụ: 13,4 triệu USD (cùng kỳ năm 2017 là 12,3 triệu USD).
 - Tiến độ thả tôm giống: đã thả giống 130 ao, đạt 50% kế hoạch. Đang tiếp tục thả.