NOBASHI
NOBASHI VANNAMEI
RAW
HO CENTRAL PEELED BT
COOKED
COOKED PDTO VANNAMEI
PRE-FRIED SHRIMP
FRITTER VANNAMEI
VEGETABLES
GINGER
VEGETABLES
BÍ NHẬT
NOBASHI
NOBASHI VANNAMEI

FMC: Nghị quyết của HĐQT về việc ứng cổ tức năm 2017

08022017 NGHI QUYET SO 022017 tam ung co tuc 2017

FMC: TIN VẮN HOẠT ĐỘNG THÁNG 1/2017

       Do có ngày nghỉ lễ, tháng 1/2017 chế biến được 680 tấn tôm đông lạnh thành phẩm các loại. Doanh số đạt 7,3 triệu USD. Tôm nuôi vụ II thu hoạch xong, có lãi, đang tiến hành cải tạo ao để thả nuôi từ tháng ba tới.

FMC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

 

Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên 2017 của Công ty cổ phần Thực phẩm Sao Ta được tổ chức thành công vào ngày 13/01/2017.

Kính mời Quý cổ đông xem chi tiết tại đây:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2017;

- Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2017;

- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên 2017;

- Tờ trình các vấn đề liên quan tại ĐHĐCĐ thường niên 2017.

 

Trân trọng thông báo.