NOBASHI
NOBASHI VANNAMEI
RAW
HO CENTRAL PEELED BT
COOKED
COOKED PDTO VANNAMEI
PRE-FRIED SHRIMP
FRITTER VANNAMEI
VEGETABLES
GINGER
VEGETABLES
BÍ NHẬT
NOBASHI
NOBASHI VANNAMEI

FMC: Thông báo mời hop và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

0.THONG BAO MOI HOP DH 2018 DANG WEB

Quý Cổ đông vui lòng tải các tài liệu Đại hội tại đây:

 1. Thư mời họp                                               xem tại đây
 2. Giấy ủy quyền dự họp                                 xem tại đây
 3. Chương trình họp                                        xem tại đây
 4. Quy chế Đại hội                                          xem tại đây
 5. Báo cáo Ban Tổng giám đốc                         xem tại đây      
 6. Báo cáo hoạt động của HĐQT                      xem tại đây      
 7. Báo cáo Tài chính kiểm toán                        xem tại đây
 8. Dự thảo phương án phân phối lợi nhuận       xem tại đây
 9. Báo cáo của Ban Kiểm soát                         xem tại đây
 10. Tờ trình về thù lao, thưởng HĐQT, BKS        xem tại đây
 11. Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán        xem tại đây
 12. Tờ trình phát hành cổ phiếu ESOP               xem tại đây
 13. Tờ trình sửa Điều lệ                                   xem tại đây
 14. Dự thảo Quy chế quản trị                           xem tại đây
 15. Thể lệ biểu quyết                                      xem tại đây
 16. Phiếu biểu quyết các chỉ tiêu                      xem tại đây
 17. Tờ trình về việc thay đổi TV HĐQT              xem tại đây
 18. Tờ trình về việc thay đổi TV BKS                xem tại đây
 19. Thể lệ Bầu cử                                           xem tại đây

FMC: TIN VẮN HOẠT ĐỘNG THÁNG 1/2018

 

Hoạt động tháng đầu năm 2018 có sự khởi sắc lớn so cùng kỳ năm trước. Cụ thể:

- Chế biến tôm thành phẩm 1.284 tấn. Cùng kỳ năm 2017 là 703 tấn.

- Doanh số 13,8 triệu USD. Cùng kỳ năm 2017 là 6,8 triệu.

Nguyên nhân do đánh giá tôm nuôi năm nay có nhiều hơn, nên đã chủ động ký hợp đồng từ trong năm.

- Nuôi tôm: Đã thu hoạch trên trăm ao từ 132 ao nuôi vụ II. Do nuôi mùa  nghịch rủi ro cao, nhưng tính trung bình mỗi ao lãi trên trăm triệu đồng.