NOBASHI
NOBASHI VANNAMEI
RAW
HO CENTRAL PEELED BT
COOKED
COOKED PDTO VANNAMEI
PRE-FRIED SHRIMP
FRITTER VANNAMEI
VEGETABLES
GINGER
VEGETABLES
BÍ NHẬT
NOBASHI
NOBASHI VANNAMEI

FMC: Thông báo mời họp và tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2020

 

0.THONG BAO MOI HOP DH 2020 DANG WEB v1-001

 

 

 

 

 
Quý Cổ đông vui lòng tải các tài liệu Đại hội tại đây:
 
 1. Thư mời họp  Download
 2. Giấy ủy quyền dự họp  Download
 3. Chương trình họp  Download
 4. Quy chế Đại hội  Download
 5. Báo cáo Tổng giám đốc  Download
 6. Tờ trình mức chi cổ tức 2019 và kế hoạch 2020  Download
 7. Báo cáo hoạt động của HĐQT   Download
 8. Tờ trình mức thù lao HĐQT và BKS  Download
 9. Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2019  Download
 10. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận  Download
 11. Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán  Download
 12. Báo cáo của Ban Kiểm soát  Download
 13. Tờ trình về bổ sung ngành nghề kinh doanh  Download
 14. Tờ trình việc bầu lại HĐQT và Ban kiểm soát  Download
 15. Thể lệ biểu quyết  Download
 16. Phiếu biểu quyết các chỉ tiêu   Download
 17. Thể lệ bầu cử HĐQT và Ban kiểm soát  Download
 18. Phiếu bầu HĐQT  Download
 19. Phiếu  bầu Ban kiểm soát  Download

 

FMC: Thông báo đơn từ nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Đặng Kiết Tường

 

 a-115.CV.2020 XIN TU NHIEM DANG KIET TUONG-002

b-115.CV.2020 XIN TU NHIEM DANG KIET TUONG-001

 

 

 

 

 

FMC: TIN VẮN HOẠT ĐỘNG THÁNG 4/2020

 

Tháng 4/2020 đã chế biến 1.196 tấn tôm đông lạnh thành phẩm. So năm rồi là 110%.
Sản lượng tiêu thụ là 990 tấn, bằng 107% so cùng kỳ 2019.
Doanh số chung đạt 11,2 triệu, bằng 115% so cùng kỳ 2019.
Về nuôi tôm: Trong tháng 5 sẽ hoàn tất thả giống khoảng 120 ao nuôi khu mới hình thành.
Khoảng cuối tháng 5 sẽ tiến hành thu hoạch các ao nuôi khu cũ, trên 200 ao. Việc thu hoạch sẽ kéo dài trên tháng, cung ứng nguyên liệu cho ba nhà máy chế biến của FMC.