NOBASHI
NOBASHI VANNAMEI
RAW
HO CENTRAL PEELED BT
COOKED
COOKED PDTO VANNAMEI
PRE-FRIED SHRIMP
FRITTER VANNAMEI
VEGETABLES
GINGER
VEGETABLES
BÍ NHẬT
NOBASHI
NOBASHI VANNAMEI

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

 

     
  Đại Hội đồng cổ đông  Ban Kiểm Soát
   
 
     
     
   Hội đồng quản trị  
 

 


Ban Tổng Giám đốc

 
 

 

 
   Xưởng Cơ Điện   
     
     
     
   Phòng Nội vụ  
     
     
   Phòng Kinh doanh  
     
      
     
   Phòng Tài chính  
     
     
  Phòng Giao nhận hàng   
     
     
   Phòng QLCL  
     
     
   
 
   Xưởng chế biến DL 132  
 

 

Nhà máy Thủy sản Sao Ta 

 STST DL 199

 
     
   Nhà máy Thực Phẩm An San  
     
     
   Nhà máy Thủy sản Tin An  
     
     
  Trại nuôi tôm Tân Nam