RAW

Chế biến tại xưởng FM, Nhà máy STSF và Nhà máy Tin An